Oltásokra, egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó hivatkozási alapok

Oltásokra, egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó hivatkozási alapok

A Magyarország nevű állam hatóságainak ezeket a törvényeket kell betartaniuk és betartatniuk ( saját jogrendjük, a területileg és személyi illetékességgel bíró Magyar Köztársaság törvényei szerint, és a kihirdetéssel magyar jogrend részévé vált nemzetközi egyezmények szerint)

1.) Alkotmány

8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen
a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

2.) Alaptörvény

Szabadság és felelősség rész
I .cikk

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

III.cikk

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen , megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

XX.cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

3.) Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológiai és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szóló, Ovideóban, 1997.április 4 -én kelt egyezménye: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicínáról , amit A magyar állam a 2002.évi VI. törvényben hirdetett ki.

I. Fejezet:
1.cikk Tárgy és cél

Jelen Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az emberi lényt méltóságában és önazonosságában és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és más jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását a biológiai és az orvostudomány alkalmazásának vonatkozásában.

2.cikk Az emberi lény elsőbbsége

Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez.

II. Fejezet:
5.cikk Általános szabály

Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.

6.cikk Beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek védelme

1. A 17. és 20. Cikkek fenntartása mellett, beleegyezési képességgel nem rendelkező személyen csak közvetlen javát szolgáló beavatkozás hajtható végre.
2. Abban az esetben, amikor a törvény szerint , egy kiskorú nem rendelkezik a beavatkozásba való beleegyezés képességével, a beavatkozást csak képviselője, hatóság vagy a törvény által kijelölt személy vagy testület engedélyével lehet végrehajtani.

4. A 2. és 3. bekezdésben említett képviselőt, hatóságot, személyt vagy testületet az 5.Cikkben megjelölteknek megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni.

5. A 2. és 3. bekezdésben említett engedély az érintett személy érdekében bármikor visszavonható.

30. Cikk Jelentések az Egyezmény alkalmazásáról

Az Európa Tanács Főtitkárának kérésére valamennyi Részes Fél köteles magyarázatot adni arról, hogy miként biztosítja saját belső jogában az Egyezmény valamennyi rendelkezésének hatékony alkalmazását.